Stryn: Horeri og boleri

Eigedomsstrid 1586-1604: Skuldingar om sex og utruskap

I 1585 døydde Anders Torgilsson Ytreeide. Han var haug-gammal, kanskje ikkje 120 år som sonen seinare hevda, men han må ha vore fødd på slutten av 1400-talet. I arveskiftet etter Anders Torgilsson var det tre partar. a). Sju attlevande av 11 “frillebarn” frå eit 33 år langt sambuarforhold, b) Sonen Anders Andersson etter 1. ekteskap, c). Enkja Anne Olsdotter etter 2. ekteskap. Arveskiftet frå 1585 (UBB 1585-10-19) synest klart nok, men i perioden fram til 1604 kom det til ei rekkje samanstøytar mellom partane, både i og utanfor rettssystemet. Striden blei ført i rettssystemet på alle nivå, på bygdetinga i Nordfjord (Stryn), Lagtinget i Bergen (Gulating) og på Herredagar (Høgsterett).  Derfor finst det bevart ulik dokumentasjon av striden, frå offisielle dokument med domsavgjerder, ulike saksvedlegg og dokument med uklar funksjon eller status, kanskje kladdar til saksvedlegg eller partsinnlegg under tingforhandlingane.

Mange av dokumenta er bevart og nokre av dei er del av Diplomsamlinga ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Fleire av dokumenta er skildra i den eldre katalogen for Diplomsamlinga  og nokre er tilgjengeleg digitalt hos UBB i to utgåver: Diplomsamlingen i Prosjekt Digitale fulltekstarkiv (2012) og i fellesløysinga Marcus (2015, under utvikling).

Eit av dei mest kuriøse men samtidig særs interessante dokumentet er truleg eit skriftleg partsinnlegg truleg frå 1590-åra då striden var på det mest intense. Partsinnlegget er forfatta av Anders Andersson Ytreeide (den einaste ektefødde sonen) og rettar ei rekkje skuldingar mot stemora, Anne Olsdotter. Nedanfor er først dokumentet attgjeve så nær originalen som mogeleg og med alle overstrykingar og tillegg (transkibert av Bjørn Jonson Dale). Deretter er innhaldet i dokumentet attgjeve i kortform og med kommentarar.

I horeri og boleri

Dokumentet er av papir og består av eit dobbeltark som dannar fire sider. Siste del av arket er defekt. Vannmerke er ikkje undersøkt. Dokumentet har arkivreferanse Universitetsbiblioteket i Bergen, Diplomsamlingen, UBB-1586.

Side 1v

Hiordes min stømod: haffuer holde
hus med frammede selle oc løpere føs[t]
var her en ved naffn Suøn som hun
merre en fem aar hilt hannom itt
aar til min kaast ffad: kaast oc klede
Och laag i hierri oc bolri imod min
ffad villie oc samtycke med hennes
søster ved ff naffn Rangnild olles
døtter som var en allminnig horre
oc en tiuff oc løfftte hannem till
at han villde tage he[n]de till ecte
Altid aamagede d: paa och hun
giorde hannam gode dage paa
det at han vide des heller
tage hende til e[c]te paa det sø
des loft han saa at han villde
ecte hende oc giøre bøll brølløp
Och drøge saa till byn min støff
mod: oc den samme karl at køpe
Brølløpkaast med min faders oc min
lanskyldt oc bening
samme tid haffde min støff
mod: Anne Olles døtter med
sig it sielffbellte naaget braa
te sielff oc anden sielff som

UBB 1586 1a
Side 1r

min ffader aatte oc villde late gorre
sig itt stord sielff bellte, denne
samme fforne Suen han laaue
de att skulde late giøre he[n]de it
stort bellte saadant skullde
icke findes i byn. Ffor det annet saa
daa sagde han at han tiete min fad:
paa
oc ffyllde min fad: til garpe bryge
oc drack med hannom baade vin
oc tystel oc lest verre hannem
vaade hoel oc tro daa med ffalsk
och suig, oc bad min fad: at han
skulde taged tage ud huos gar
pen meden min ffad vaar dro
ken vel en x heller xii allne kle
de som var gaat Engsk Engelske oc
tue bollte med tiie brede oc vnbrede
och en statelig Rør som galt
ffirre daller helle ffem. daa sag
de forne Suen den tiuff til min
fad køpmande lad dette ligge
her paa skeuen Ind til imaarren
tidig daa vel i[eg] komme igjen

UBB 1586 1a

Side 2r

och hente det fodii min husbond
er nu saa drocken vii komme
icke til pas haffue det med of
nu paa denne tid, samme
min ffad: villde icke haffue det
huerken klede helle lerret heler
børsen, Om maargenen tilig
kom han || samme tiuf || til køpmanden oc sag
de, min husbond v  er nu til
ting han vill nu haffue det som
vii lagde her paa seuen i
afften som var klede oc lerret oc
børsen met merre som ieg icke aff
ved, garpen trode || tuiff || hannem vel
oc fegck hannom vd huad som
villde haffue och løp saa si
sin køg aff byn de saage de han
nom siest och tog medsig baad
de pen som han penning som
han skude late giørre belte
aff oc saa det klede lerret
och børsen daa maate min sallig
ffad: betalle der at sammen.

UBB 1586 1a
Side 2v

meden han hade en jnit igen
Och var en daa skyldig tre løpe
smør skyldig  som ieg maate
betalle siden min ffad: var død
de til maate ieg liggeden som før
re dennem til byn til køpman
den ffordii ieg var stemd om samme skyld
liges saa haffde hun huos sig en
ung løs karl merre en halt aar
ved naffn markus sneker oc varre
besyderlig gode venner i hop oc hult han
nem huer dag besyndlig med god
mad oc drike oc med en besynderlig
giede dag i hus maate hans
begerring var til hende saa at
min gamle salig ffad: varskerr
dig till at ette oc dreke saa gaat
som den markus sneker han kunde
faa, som min sallig ffad: førnest
det var i ke saa erlig oc Redelig som
som det sig burde oc var d: imod

UBB 1586 1a

Merknader og teiknforklaring.
: er nytta ved avstytting, td. fad: = fader
|| tekst mellom || tiuf || er føya til i venstre marg
benning på side 1v, skal sannsynlegvis vere penning

Normalisering og kommentarar ved Bjørn Jonson Dale

Hvorledes min stemoder haver holdet hus med fremmede seller og løbere:
Først var her en ved navn Svend, som hun [Anne Olsdotter] holdt ham ett aar til min faders kost og klede. Og laag i horeri og boleri imod min faders vilje og samtykke med hendes søster ved navn Ragnhild Olsdatter, som var en alminnelig hore og en tjuv, og  lyste ham til at han vilde tage hende til ekte. Altid amagede (hun) derpaa og hun gjorde ham gode dager paa det at han vilde dess heller tage hende til ekte paa “det sødes loft”: Han sa at han vilde ekte hende og gjøre bryllup.

Merknad: Svein og Ragnhild hadde sex. Ragnhild ville gifte seg med han, og gjorde alt godt ho kunne for å få han til å gå med på dette. (Kanskje skulle festen stå på det synste loftet?). Til slutt ga han seg, og sa at han ville gjøre bryllup (med hora).

Og droge saa til byen, min stemoder og den samme karl, at købe bryllupskost med min faders og min landskyld og penning. Samme tid havde min stemoder Anne Olsdatter med sig et sølvbelte, noget braatesølv og anden sølv som min fader aatte, og vilde gjøre sig eet stort sølvbelte, denne samme fornevnte Svend han lovede at skulde lade gjøre hende et stort belte, saadant skulde ikke findes i byen.

Merknad: Så for dei til byen for å kjøpe bryllupskost (helst -drikke, tenker eg, vin og tyskøl). Anne hadde med seg eit sølvbelte, noke sølvbrot og anna sølv, som var Anders Torgilsson sitt. Av dette ville ho få laga eit rettelig stort belte (anten til seg sjøl eller til søstra som skulle stå brur). Men Svein, den

For det andet daa sagde han at han tiente min fader paa, og fulgte min fader til Garpebryggen og drak med ham baade vin og tyskøl, og lest være ham baade huld og tro, daa med falsk og svig, og bad min fader at han skulde tage ud hos garpen medens min fader var drukken, vel en 10 eller 12 alne klede, som var godt engelsk og tvebolte med ti bredde og unbredde, og en statleig rør [børse], som galdt fire daler eller fem. Daa sagde for.ne Svend, den tjuv, til kjøbmanden. Lad dette ligge her paa stuen indtil i morgen tidlig, daa vil jeg komme igjen og hente det, fordi min husbond er nu saa drukken, vi kunde ikke til pass have det med os nu paa denne tid. Min fader vilde ikke have det, verken klede, lerret eller børsen. Om morgenen tidlig kom han, samme tjuv, til kjøpmannen og sagde, min husbond er nu til ting, han vil nu have det som vi lagde her paa stuen i aften, som var klede og lerret og børsen med mer, som jeg ikke af ved. Garpen trodde tjuven vel og fikk han du hvad som (han) vilde have, og løb saa sin kos af byen, de saage de ham sist, og tog med sig de penninger som han skulde lade gjøre belte af og saa det klede, lerret og børsen. Daa maatte min salig fader betale der alt sammen medens han  havde intet igjen.

Og var en daa skyldig tre løbe smør, som jeg maatte betale siden min fader var død, dertil maatte jeg ligedan som føre dem til byen til kjøbmanden fordi jeg var stemnd om samme skyld.

Merknad: Svein og Anders gikk på Bryggen og drakk, der Svein ga seg ut for å vere Anders sin tenar. Svein hadde ikkje tenkt å gifte seg, men ved å late som fikk han vere med på denne lukrative byferda. Og det var det siste dei såg av han.

Ligesaa havde hun hos sig en ung løskarl mer end halvt aar, ved navn markus snekker, og vare besynderlig gode venner i hob, og hold (hun) ham hver dag besynderlig med god mad og drikke og med en besynderlig “giede dag i hus” maatte. Hans begjæring var til hende saa at min gamle, salige fader var “skerrdig” til at ede og drikke saa godt som den Markus snekker han kunde faa, som min salige fader førnest. Det var ikke saa ærlig og redelig som det sig burde, og var derimod.

Merknad: Her er noke uklart. Men meininga er klar. Anne likte Markus så godt at gamlingen reagerte, og unge Anders med: Ho oppførte seg ikkje så “ærlig og redelig” som ho, som kone, burde. Dette er ikkje meir enn ininuasjonar, ikkje skylding om konkrete brotsverk.

Referansar og lenker

Bjørn Bagge, Diplomsamlingen i UB Bergen, http://spesial.b.uib.no/files/2013/03/komplett-diplomkatalog2endret1.pdf, Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen 2013

Diplomsamlingen, [http://www.ub.uib.no/diplom/katalog/], Digitale Fulltekstarkiv, UiB/Unifob, Bergen 2012.

UBB 1585-10-19. Arveskifte etter Anders Torgilsson Ytreeide, http://www.ub.uib.no/diplom/katalog/UBB-1585-10-19.html
UBB 1586. Partsinnlegg frå Anders Anderson Ytreeide, http://www.ub.uib.no/diplom/katalog/UBB-1586.html

Diplomsamlingen, [http://marcus.uib.no/instance/collection/diplomsamlingen]. Marcus (Ny løsning). Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen 2015

 


Først publisert på soga.no i 2005
Re-publisert 2015 v/ Arne Solli